Obchodní podmínky 

SMLUVNÍ STRANY

1. Těmito obchodními podmínkami (dále jen “Podmínky“) se řídí od 1. 5. 2018 vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb nebo jiné či nepojmenované smlouvy (dále společně jen „Smlouva“) uzavírané mezi Rostislavem Jankovcem., IČ 45742677, Lhotská 2202/30, 193 00 Praha, (dále jen „Dodavatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dál jen „Odběratel“), a to prostřednictvím internetových stránek www.klicpoznani.cz (dále jen „Stránky“).

2. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě s tím, že odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.

3. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud se Podmínky odchylují od nedonucujících právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Veškerá práva a povinnosti mezi Odběratelem a Dodavatelem se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a případné spory budou řešeny dle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, před soudy České republiky, případně Odběratel, který je spotřebitelem, má právo využít mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

4. Znění Podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat, tím však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění Podmínek, na něž dopadají Podmínky účinné v době odeslání objednávky Odběratelem. Dodavatel není ve vztahu k Odběrateli vázán kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

5. Webové rozhraní Stránek umožňuje Odběrateli provádět objednávání zboží a služeb zejména v podobě seminářů, workshopů a setkání, a to bez registrace přímo z webového rozhraní stránek. Webové rozhraní Stránek obsahuje seznam zboží a služeb nabízených Dodavatelem, a to včetně uvedení cen a podmínek platných specificky pro jednotlivé druhy zboží a služeb, které mají přednost před těmito Podmínkami. Pokud není uvedeno jinak jsou ceny zboží a služeb uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní Stránek obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

6. Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu s individuálně sjednanými podmínkami.

7. Pro objednání zboží či služby vyplní Objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní Stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží či službě, způsobu úhrady ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží či služby.

8. Odběratel je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit údaje umožňující identifikaci Odběratele a kontaktní, dodací a fakturační informace. Za správnost a pravdivost údajů a informací zadaných Odběratelem odpovídá výlučně Odběratel, který může před podáním objednávky – jenž se provede stiskem tlačítka „Objednat“ – zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávaní dat.

9. Objednávka je návrhem Odběratele na uzavření Smlouvy a samotný smluvní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem vzniká až úplným uhrazením ceny na základě zálohové faktury, jež je Dodavatelem zaslána Odběrateli na adresu elektronické pošty. Dodavatel není zavázán z jiného jednání než ze zcela uhrazené  objednávky, jejíž uhrazení Dodavatel potvrdí Odběrateli zasláním daňového dokladu na adresu elektronické pošty. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady Odběratele vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nese Odběratel ze svého. Uzavřená Smlouva včetně Podmínek je uložena u Dodavatele v elektronické podobě a není Odběrateli přístupná.

ÚHRADA CENY

10. Společně s cenou zboží je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

11. V případě úhrady ceny bankovním převodem je cena splatná do 14 dnů od vystavení zálohové faktury. V případě jakéhokoliv druhu bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit cenu zboží nebo služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

PRÁVA SPOTŘEBITELE

12. Odběratel, jenž je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od:

- smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Odběratele nebo pro jeho osobu,

- smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

- smlouvy o využití volného času, pokud Dodavatel toto plnění poskytuje v určeném termínu

13. Nejedná-li se o případy kdy nelze od Smlouvy ze zákona odstoupit, má Odběratel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a v případě objednávky služeb, do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a v případě objednávky služeb, do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Pro odstoupení od Smlouvy může Odběratel, který je spotřebitelem využít vzorový formulář, jenž je uveden na konci těchto Podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Odběratel zaslat mimo jiné na adresu sídla Dodavatele či na adresu elektronické pošty Dodavatele info@vokacova.com. V případě odstoupení od Smlouvy se tato od počátku ruší.

14. Pokud bylo předmětem Smlouvy zboží, musí být toto zboží Dodavateli odesláno k vrácení nebo předáno v sídle Dodavatele nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné v původním obalu, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odběratel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží Dodavateli je Dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Odběratel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

15. V případě odstoupení od Smlouvy v souladu se zákonem vrátí Dodavatel všechny peněžní prostředky přijaté od Odběratele i s náklady na dodání zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Odběrateli dříve, než mu bude zboží vráceno.

16. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Odběrateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

17. Nárok na případnou úhradu škody vzniklé na zboží je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Odběratele na vrácení ceny.

18. V případě, že si Objednatel objedná službu, avšak tréninků, workshopů nebo setkání se neúčastní, aniž by odstoupil od Smlouvy, Odběrateli se uhrazená cena služby nevrací.

DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

19. Dodací lhůta zboží je nejvýše 5 pracovních dnů ode dne, kdy Odběratel uhradí celou cenu na účet Dodavatele. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Odběratelem v objednávce, je Odběratel povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Odběratel povinen uhradit takto vzniklé náklady.

20. Při převzetí zboží od přepravce je Odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu či samotné zásilky je Odběratel oprávněn ji od přepravce nepřevzít. Podpisem dodacího listu Odběratel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Odběratel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

21. Dodavatel neodpovídá Odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, kterými jsou například zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Dodavatele.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

22. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Dodavatele za vady a záruční odpovědnost Dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Dodavatel odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady.

23. Odběratel je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. Dodavatel odpovídá za to, že zboží má při převzetí vlastnosti, které byly sjednány nebo má vlastnosti, které Dodavatel deklaroval nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu zboží.

24. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

25. Je-li vada odstranitelná, může se Odběratel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Odběratel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny

26. Případné vady služeb lze uplatnit nejpozději v průběhu jejich poskytování. Dodavatel odpovídá za to, že poskytovaná služba je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby a délka jejího trvání odpovídá popisu. Dodavatel není odpovědný za výsledky poskytovaných služeb.

27. Práva Odběratele z vad zboží a služeb je možné uplatnit na adrese sídla Dodavatele či na adrese elektronické pošty Dodavatele info@vokacova.com. Je-li reklamace Odběratele jakožto spotřebitele řádně uplatněna, je Dodavatel povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění. Jestliže není reklamace Odběratele, jímž je spotřebitel, vyřízena do 30 dnů, má Odběratel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

AUTORSKÁ PRÁVA

28. Odběratel bere rovněž na vědomí, že veškeré předané podklady při poskytování služeb zejména v podobě tréninků, workshopů a setkání jsou chráněny autorským právem a slouží pouze k osobní potřebě Odběratele. Odběratel není bez předchozího souhlasu oprávněn předané podklady šířit, publikovat, nabízet nebo poskytovat třetím osobám.

VZOR ODSTOUPENÍ

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát:

Rostislav Jankovec., IČ 45742677, Lhotská 2202/30, 193 00 Praha, info@klicpoznani.cz 

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.